Καλοήθεις παθήσεις

  • Λιθίαση ουρητήρα

Λιθοτριψίες με τη χρήση Laser, υπερήχων ή βαλιστικού λιθοτρίπτη και ειδικών ουρητηροσκοπίων

  • Στενώματα ουρητήρα

Διάνοιξη στενωμάτων, τοποθέτηση  Stent

  • Κακώσεις ουρητήρα

Αποκατάσταση  κακώσεως – νεοεμφύτευση ουρητήρα

Κακοήθεις παθήσεις ουρητήρα

  • Καρκίνωμα ουρητήρα

Εξαίρεση μικρού ουρητηρικού όγκου ενδοσκοπικά με τη χρήση  LASER

Τμηματική εξαίρεση του ουρητήρα μαζί με τον όγκο

Νεφρο-ουρητηρεκτομή σε περίπτωση διηθητικού όγκου ουρητήρα