Καλοήθεις παθήσεις όρχεων

  • Βιοψίες όρχεων

Σε ανδρική υπογονιμότητα  σε αζωοσπερμία  και σε ειδικές περιπτώσεις  λήψη ιστού για  τεχνητή  έγχυση σπέρματος

  • Κύστεις επιδιδυμίδων

Χειρουργική εξαίρεση κύστεων  με τοπική η γενική νάρκωση

  • Κιρσοκήλη

Χειρουργική απολίνωση των κιρσών

  • Υδροκήλη

Χειρουργική εξαίρεση η παρακέντηση  με τοπική αναισθησία

  • Κακώσεις όρχεων

Χειρουργική αποκατάσταση συρραφή  διατήρηση οργάνου

  • Αιμάτωμα οσχέου

Συντηρητική ή χειρουργική  εκκένωση αιματώματος  ανάλογα με το μέγεθος

Κακοήθεις παθήσεις όρχεων

  • Καρκίνος όρχεως

Χειρουργική εξαίρεση του όρχεως  και σε ειδικές περιπτώσεις  εξαίρεση του όγκου.

  • Ορχική πρόθεση

Χειρουργική τοποθέτηση ορχικής πρόθεσης